NAGRODY WÓJTA GMINY CHEŁMIEC

Wnioski do 26 maja!

Dyrektor szkoły informuje, że można składać wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych  i turniejach sportowych w roku szkolnym 2022/2023.

Wypełniony i podpisany wniosek  oraz zaznaczona zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  należy złożyć w wersji papierowej w szkole do dnia 26 maja 2023. Do wniosku należy załączyć kserokopie dyplomów.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Chełmiec (treść poniżej).

 

Zasady udzielania nagród

§ 10.

O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który:

a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty lublaureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego KuratoraOświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,

b) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I - VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci imłodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

§ 11.

1. Wysokość nagród uzależnione będzie od kwoty przyznanych środków budżetowych nadany rok budżetowy oraz ilości złożonych wniosków. Nagrody udzielone mogą być w różnejwysokości biorąc pod uwagę osiągnięcia ucznia.

2. Na podstawie złożonych wniosków Komisja ustali wysokość nagrody do wypłaty.

3. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych, przy równoczesnym spełnieniu warunku określonego w § 1 ust. 3.

§ 12.

1. Ustala się górną granicę wysokości nagrody do kwoty 400 zł na rok kalendarzowy.

2. Wnioski według ustalonego wzoru (jak załącznik nr 2) składa Dyrektor szkoły w terminie do 31 maja roku szkolnego w którym uczeń osiągnął wysokie wyniki w nauce.

3. Wypłata stypendium nastąpi do dnia 31 lipca każdego roku.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu o którym mowa w ust. 2, jeżeli nie odbyło się jeszcze posiedzenie Komisjiw celu rozdysponowania środków budżetowych, np. w przypadku rozstrzygnięcia konkursów, olimpiad, zawodów po terminie składania wniosków.

§ 13.

Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach wnioskować o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla ucznia w innych przypadkach niż określone w § 10, np. finalistów ilaureatów innych konkursów/zawodów sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.

Zakończenie

§ 14.

Wnioski składają w imieniu ucznia rodzice lub opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

Do pobrania:

Wniosek o nagrodę Wójta Gminy Chełmiec

Klauzula informacyjna

Regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie