PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Nowe zasady funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Procedury bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie w roku szkolnym 2020/2021

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID - 19

                                      

Organizacja oddziału przedszkolnego  oraz wskazówki dla rodziców

1. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są wyłącznie  dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych

( katar, kaszel, temperatura).

2. Dzieci przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

3. Rodzice przyprowadzają  dzieci do oddziału przedszkolnego w godzinach:

- 7.30 – o tej godzinie dziecko odbiera nauczyciel i zaprowadza do szatni,

- 7.45  do godziny 8.15.  – o tej godzinie dziecko odbiera woźna i zaprowadza do szatni.

Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie  i  odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający  dzieci  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci, rodziców i pracowników szkoły  wynoszący minimum 1,5 metra przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności – maseczka lub przyłbica,  dezynfekcja rąk lub rękawiczki.

Dzieci  wchodzą do szatni same. W wyjątkowych okolicznościach, gdy dzieci bardzo przeżywają rozstanie z rodzicami, opiekunowie dziecka mogą wejść do szatni, ograniczając czas pobytu do niezbędnego minimum.

Rodzice odbierają dzieci o godzinie wyznaczonej w planie zajęć.

Po zakończeniu zajęć nauczyciel schodzi na dół i przekazuje dzieci rodzicom. Rodzice oczekują na dzieci w przedsionku strefie rodzica lub na zewnątrz, zachowując dystans społeczny.

Dla dzieci, których obydwoje rodziców pracuje, będzie zorganizowana opieka świetlicowa. Należy w tym celu wypełnić kartę zgłoszenia na świetlicę (dostępna  na stronie szkoły).

4. Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych przedmiotów, zabawek, maskotek, książek. Przynosi jedynie plecak, w  którym znajduje się śniadanie – kanapka i coś do picia. Plecak zostawia  w szatni. Na chwilę obecną  dzieci nie przynoszą do szkoły przyborów do mycia zębów  i ręczników.

5. W sali  dzieci nie będą mogły korzystać z zabawek, których nie będzie można zdezynfekować.

6. Dzieci będą mogły korzystać tylko ze swoich przyborów i książek – nie będzie można pożyczać od kolegów.

7. Dzieci będą zachęcane do jak większej samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych

   np. mycie, przebieranie się, wycieranie nosa, ściąganie i ubieranie odzieży, obuwia.

8. Ważne jest, aby ubrania były wygodne i takie,  z którymi dziecko samo sobie poradzi.

Prośba do Rodziców:

- Bardzo proszę o rozmowę z dziećmi na temat obecnej sytuacji i zachowań jakie będą obowiązywać

po powrocie do przedszkola – sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania, konieczności zachowania

 dystansu  od kolegów i nauczycieli, zakazie dotykania twarzy i wkładania przedmiotów, zabawek do ust,

właściwego mycia rąk.

- Rozmowa ma wyjaśnić dzieciom obecną sytuację, sposoby bezpiecznego zachowania, a nie straszyć dzieci.

- Należy wytłumaczyć dzieciom, że wszystkie te działania mają na celu zachowanie bezpieczeństwa, abyśmy

mogli bezpiecznie przebywać w oddziale przedszkolnym. Będzie trochę inaczej, ale na pewno ciekawie,

dzieci spotkają swoje koleżanki i kolegów, poznają wiele nowych ciekawych wiadomości i umiejętności.

- Proszę też o ćwiczenie z dziećmi samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych np. przebieranie

się, jedzenie, czynności higieniczne.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom  podczas  ich pobytu w oddziale

przedszkolnym oraz są przejawem  troski o ich zdrowie  jak również zdrowie naszych rodzin, innych uczniów i pracowników naszej szkoły.

 

Procedury na czas pandemii obowiązujące uczniów klas I– III

 1. Uczniowie klas I – III są przyprowadzani do szkoły przez rodziów i pozostawiani w szkole w strefie rodzica, nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Dla uczniów klas I – III jest wyznaczone wejście/wyjście główne do/z budynku.
 3. Uczniów z klas I – II odbiera od rodziców nauczyciel wychowawca/nauczyciel dyżurujący lub woźna. Uczniowie klasy III samodzielnie przechodzą do wyznaczonej sali lekcyjnej.
 4. Rodzice obowiązkowo dokunują dezynfekcji rąk oraz mają zasłonięte usta i nos. 
 5. Przerwy międzylekcyjne ustala indywidualnie wychowawca klasy, aby zminimalizować kontakt z innymi uczniami.
 6. Nauczyciel kończący swoją lekcję z klasą, dopilnowuje, aby sala była przewietrzona przed następnymi zajęciami.
 7. Uczniom z klas I – III zaleca się częste mycie rąk.
 8. Dla dzieci, których obydwoje rodziców pracuje, będzie zorganizowana opieka świetlicowa. Należy w tym celu wypełnić kartę zgłoszenia na świetlicę (dostępna  na stronie szkoły).
 9. Nauczyciel mający w danym dniu pierwszą lekcję powinien zwrócić uwagę na to czy wszyscy uczniowie są zdrowi. Uczeń z gorączką, objawami przeziębienia, kaszlem, katarem itp. zostanie odizolowany od grupy i w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu
  / izolatorium/ będzie oczekiwać na odbiór przez rodziców.
 10. W razie wystąpienia objawów chorobowych pomiaru temperatury u ucznia termometrem bezdotykowym (za zgodą rodzica) dokonuje szkolna pielęgniarka/nauczyciel/woźna.
 11. W razie konieczności skontaktowania się z nauczycielami, rodzice zobowiązani są do telefonicznego lub mailowego umówienia się na określony termin. Podczas takiego spotkania na terenie szkoły, rodzice wypełniają rejestr wejść i wyjść, dezynfekują ręce oraz zakrywają maseczką/przyłbicą usta i nos.

 

Procedury na czas pandemii obowiązujące uczniów klas IV– VIII

Poniższe zasady wynikają z konieczności przestrzegania rygoru sanitarnego, powstały  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

1Uczniowie klas IV – VIIII przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5-10 minut przed lekcjami. Poszczególne klasy rozpoczynają zajęcia o różnych porach, zgodnie z planem zajęć.

2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonym wejściem:

- klasy IV, V, VI wejściem głównym, 

- klasa VII wejściem przez salę gimnastyczną,

- klasa VIII wejściem od strony ogrodu. 

Taki sam rozkład obowiązuje podczas opuszczania budynku szkoły po skończonych zajęciach.

3. Uczniowie po wejściu do szkoły dokonują dezynfekcji rąk, a następnie niezwłocznie kierują się do szatni.

4. Po wyjściu z szatni uczeń przechodzi do swojej sali zgodnie z ustalonym przydziałem:

- klasa  IV – sala nr 5 - biblioteka

- klasa V- sala nr 4 – pozostaje w swojej sali

- klasa VI – sala nr 2  - pozostaje w swojej sali

- klasa VII – sala nr 5 – pozostaje w swojej sali

- klasa VIII – sala nr 7 – sala komputerowa

Uczniowie klasy VIII przechodzą do sali z wyznaczonym nauczycielem.

5. Do szkoły uczeń wchodzi w maseczce zakrywającej usta i nos. Może ją zdjąć dopiero w sali, po zajęciu miejsca w ławce. Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach, w których spotkać można uczniów z innej klasy lub pracowników szkoły (np. korytarz, podwórko).

6. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych. Pozostanie ucznia w domu z powodu choroby zgłasza rodzic wychowawcy klasy telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości mailowej w dzienniku elektronicznym. 

7. Rodzice uczniów są powiadomieni o tym, że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

8. Nauczyciel mający w danym dniu pierwszą lekcję powinien zwrócić uwagę na to czy wszyscy uczniowie są zdrowi. Uczeń z gorączką, objawami przeziębienia, kaszlem, katarem itp. zostanie odizolowany od grupy i w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu / izolatorium/ będzie oczekiwać na odbiór przez rodziców.

9. Wszystkie  lekcje odbywać się będą w wyznaczonej dla klasy sali.  Wyjątek stanowią lekcje informatyki, zajęcia łączone oraz wychowanie fizyczne.

10. Nauczyciel kończący swoją lekcję z klasą, dopilnowuje, aby sala była przewietrzona przed następnymi zajęciami.

11. Przerwy uczniowie spędzają zgodnie z wyznaczonymi rewirami:

klasa IV – sala lekcyjna i korytarz od ksero do klasy VII lub plac przed szkołą

klasa V – korytarz przed pokojem nauczycielskim, plac przed szkołą ( w czasie długiej przerwy sala gimnastyczna)

klasa VI – sala lekcyjna i korytarz obok ksero, plac przed szkołą ( w czasie długiej przerwy sala gimnastyczna)

Klasa VII – sala lekcyjna i korytarz koło sklepiku, ogród szkolny

klasa VIII – sala lekcyjna i hol przed wejściem, ogród szkolny

12. Oczekując na posiłek szczególnie zwracają uwagę na zachowanie dystansu społecznego.

13. W celu ograniczenia do niezbędnego minimum pobytu osób z zewnątrz na terenie szkoły, rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na korytarz szkolny,  mają oni prawo przebywać tylko  w strefie rodzica znajdującym się tuż przy wejściu głównym, oznaczonym specjalnym napisem.

14. W razie konieczności skontaktowania się z nauczycielami, rodzice zobowiązani są do telefonicznego lub mailowego umówienia się na określony termin. Podczas takiego spotkania na terenie szkoły, rodzice wypełniają rejestr wejść i wyjść, dezynfekują ręce oraz zakrywają maseczką/przyłbicą usta i nos.

15. W czasie przebywania w szkole uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów i nie pożyczają ich kolegom. Pomoce szkolne np. przybory matematyczne, pisaki do tablic, pen dezynfekują po każdorazowym użyciu.

16. Szczególna uwagę zwraca się na zachowanie dystansu społecznego i przestrzegania wyżej wymienionych zasad.

17. Po skończonych zajęciach uczniowie udają sie do domów, nie tworząc skupisk przed budynkiem szkoły.

18. Podczas przerw i po zajęciach, uczniowie nie mogą, bez zgody Dyrektora szkoły lub nauczycieli, korzystać z placu zabaw. 

19. Podczas pandemii szkoła nie organizuje wycieczek ani wspólnych wyjść.

 

 

 

 

 

 
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

tel. fax. 18-443-00-64
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie