PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Organizacja egzaminu w szkole

Drodzy Ósmoklasiści!

Zapraszamy  Was do próbnego egzaminu ósmoklasisty,  sprawdzającego Waszą wiedzę z przedmiotów egzaminacyjnych, który odbędzie się na terenie szkoły z zachowaniem zasad sanitarnych, w następującyh terminach:

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski - 120 minut/180 minut
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka - 100 minut/150 minut
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski  - 90 minut/ 135 minut

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty jest przeprowadzony w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

 

Potraktujcie go jak sprawdzenie samych siebie, swoich umiejętności i wiedzy. Będzie to dla Was informacja nad czym jeszcze ewentualnie popracować, by na głównym egzaminie wypaść jak najlepiej.

 

Życzymy Wam powodzenia!

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych


 

 

Ze wględu na sytuację epidemiczną, informujemy o zasach bezpieczeństwa ujętych w wytycznych GIS, MEiN, CKE:                        

 1. Na próbny egzamin ósmoklasisty może przyjść wyłącznie uczeń, nauczyciel, bez objawów chorobowych kompatybilnych
  z objawami COVID-19.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu próbnego egzaminu nie może przyjść na ten egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną  lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Jeżeli u ucznia w dniu przeprowadzania próbnego egzaminu pojawią się objawy chorobowe, uczeń pozostaje w domu, a rodzic zgłasza wychowawcy klasy nieobecność telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości mailowej w dzienniku elektronicznym. 
 4. Uczniowie klasy VIII przychodzą do szkoły o godzinie 8:45.
 5. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 6. Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy szkoły mają zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra.
 7. Uczniowie wchodzą i wychodzą z budynku szkoły wejściem głównym. 
 8. Uczniowie po wejściu do szkoły dokonują dezynfekcji rąk, a następnie niezwłocznie kierują się do  sali, w której piszą egzamin.
 9. Do szkoły uczeń wchodzi w maseczce zakrywającej usta i nos.
 10. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin.
 11. W czasie pisania egzaminu uczeń może mieć ściągniętą maseczkę.
 12.  Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. wychodzi do toalety,
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 1. Nauczyciele uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany egzamin, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc  albo stojąc (w przypadku nauczycieli).
 3. Ławki w sali należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp
  w każdym kierunku.
 4. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów oraz od pozostałych nauczycieli.
 5. Dla każdego ucznia powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 6. W czasie egzaminu uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów, mogą mieć ze sobą małą butelkę wody mineralnej umieszczoną na ziemi obok stolika.
 7. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom przez nauczycieli, którzy mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Po zakończonym egzaminie uczniowie udają się do domów, nie tworząc skupisk przed budynkiem szkoły.
 9. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub nauczyciela przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 10. W przypadku ucznia u którego pojawiły i nasilają się niepokojące objawy choroby, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.
 11. W przypadku wystąpienia u ucznia w czasie egzaminu w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego ucznia oraz wdrożyć odpowiednią procedurę (pkt. 20,21).
 12. W przypadku wystąpienia u nauczyciela w czasie egzaminu niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i  poinformować o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar,
  w którym poruszał się nauczyciel, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

 

 

 


 
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie