Innowacja „Książka to mój przyjaciel”

 

TYTUŁ INNOWACJI: KSIĄŻKA TO MÓJ PRZYJACIEL

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2015 - STYCZEŃ 2017

AUTOR INNOWACJI: MGR ANNA SARATA

INNOWACJA UZYSKAŁA AKCEPTACJĘ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

 

Innowacja adresowana jest do uczniów klasy II w roku szkolnym 2015/2016 i klasy III w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 (grupa wiekowa: 7 – 10 lat) i dotyczy aktywizujących metod pracy dydaktycznej w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej, opartych o zasady neurodydaktyki, a także zajęć dodatkowych.

Cele ogólne innowacji:

 • rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa,
 • zachęcanie uczniów do poprawy techniki czytania,
 • rozbudzanie ciekawości świata i zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnorodnych książkach,
 • rozwijanie wyobraźni i pewności siebie

Cele szczegółowe innowacji (zakładane efekty), a zarazem wskaźniki oceny powodzenia wprowadzonych zmian.

Dzieci:

 • zmienią opinię na temat czytania jako nudnej czynności, z której nie mają przyjemności,
 • chętnie będą korzystały ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz bibliotek pozaszkolnych,
 • poprawią umiejętność czytania ze zrozumieniem,
 • poznają różne rodzaje książek naukowych i rozwiną umiejętność znajdowania w nich potrzebnych informacji,
 • zapoznają się z pracą bibliotekarza, księgarza, pisarza,
 • będą wiedzieć jak powstawała książka kiedyś (przepisywanie ręczne, wynalezienie druku) i obecnie (wycieczka do drukarni),
 • poznają terminy związane z książką,
 • będą naśladować pozytywne wzorce bohaterów książkowych,
 • rozwiną uzdolnienia plastyczne i kreatywność twórczą, a także umiejętności aktorskie.

Założenie innowacji

            Uczniowie dzięki realizacji innowacji pedagogicznej "Książka to mój przyjaciel" zmienią opinię na temat czytania jako nudnej czynności, z której nie mają przyjemności. Zakłada ona nabywanie treści kształcenia wynikające z podstawy programowej w kreatywny sposób.

Innowacyjne metody pracy

Wymienione cele zostaną osiągnięte przez stosowanie następujących form i metod pracy:

 • słuchanie wzajemnego czytania i dawanie sobie nawzajem rad,
 • konkursy pięknego, głośnego czytania i długości czasu spędzonego na czytanie, 
 • ćwiczenie czytania z podziałem na role za pomocą stworzonych komiksów,
 • analiza i rozmowa na temat tekstów niosących wartość wychowawczą,
 • "zaopiekuj się moją książką"- wymiana książkami, które zrobiły na nas wrażenie,
 • tworzenie prac i projektów plastycznych,
 • układanie rymowanek i krzyżówek o bohaterach poznanych utworów literackich,
 • burza mózgów (zbieranie różnorodnych pomysłów),
 • wspólne zabawy słowne i czytelnicze,
 • praca indywidualna i zespołowa,
 • zajęcia warsztatowe,
 • praca z komputerem i Internetem,
 • przygotowanie przedstawienia na podstawie tekstu dziecięcej literatury w języku angielskim,
 • wizyty w drukarni, księgarni, lokalnych bibliotekach, Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.