TYTUŁ INNOWACJI:  KLUB MŁODEGO ODKRYWCY PRZYRODNIKA - SALAMANDRA

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2015 - CZERWIEC 2018

AUTOR INNOWACJI: MGR MARTA POTOCZEK

INNOWACJA UZYSKAŁA AKCEPTACJĘ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

Projekt innowacji programowej z zakresu edukacji przyrodniczej  pn. „Klub Młodego Odkrywcy – Przyrodnika SALAMANDRA” to kontynuacja pilotażowego projektu, który był realizowany od marca do czerwca 2015 roku.

Projekt edukacji przyrodniczej

SPRAWOZDANIE

Dnia 30 czerwca 2015 r. członkowie Rady Pedagogicznej po wysłuchaniu sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej z innowacji pedagogicznej zostali zapoznani  z nowymi założeniami innowacji programowej z zakresu edukacji przyrodniczej  pn. „Klub Młodego Odkrywcy – Przyrodnika SALAMANDRA”. Projekt jest skierowany do uczniów z klas IV – VI na zasadzie dobrowolności. W projekcie uwzględniono sprawdzone dotychczas  formy realizacji treści programowych: zajęcia w Klubie  Przyrodnika, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do pobliskiego lasu, udział w projektach zewnętrznych, czy udział w konkursach. Autorka innowacji chce efektywnie korzystać z najlepszych, wypróbowanych już metod pracy z uczniem – rekomenduje metody, które kształtują naukowe podejście do rzeczywistości, a więc eksperymentowanie, stawianie i weryfikowanie hipotez, poznawanie zjawisk poprzez bezpośrednie doświadczenie, metodę problemową IBSE, a także takie, które rozwijają umiejętności cenne społecznie – pracy w zespole zadaniowym, komunikacji interpersonalne, wykorzystania do komunikacji technologii komunikacyjno – informacyjnej. Dąży do tego, aby szkoła stała się miejscem, w którym pobudza się ciekawość ucznia i angażuje się go do samodzielnego poznania świata i drzemiącego w nim potencjału.

PROJEKT